KOSTOL SVATEJ RODINY V TRENČÍNE

Akcie v Kostole Sv. Rodiny

Pravidelné akcie v Kostole Sv. Rodiny

- Každý utorok v párnom týždni tichá adorácia pre Najsv. Sviatostou po sv. omši
- Každú stredu sv. omša pre mladých s príhovorom
- Každý piatok (mimo prázdnin) detská sv. omša
- Skoro každú nepárnu nedelu o 10,30 sv. omša doprevádzaná mládežníckym zborom
- Každý nepárny piatok modlitba chvál po sv. omši
- V tretí štvrtok mesiaca omša pre rodiny s detmi.

- Každú nedeľu po večernej sv. omši spievané vešpery. texty - breviar.sk

Ďalšie akcie

- Tábor pre deti a mládež v Nimnici pri Púchove.

- BLIŽŠIE INFORMÁCIE O VŠETKÝCH TÝCHTO PODUJATIACH NÁJDETE NA PLAGÁTOCH PRI VSTUPE DO KOSTOLA.

Nácviky zborov:

- Detský - každý piatok v Kultúrnom stredisku na Juhu o 16,00 hod.
- Mládežnícky- každý nepárny piatok v kostole Sv. Rodiny po sv. omši

Stretká:

- Streda v KS Juh miništranti po sv. omši
- Sobota v KS Juh stretká mladých od 17,00 hod.
- Nedeľa v KS Juh o 9,00 hod. Svetielka
- nedeľa v KS Juh o 18.00 hod. - Panáci.
- nedeľa v KS Juh o 19.30 hod. - Skupinka milosrdenstva, modliaca sa za ľudí.
- Každý párny štvrtok manželské stretká starších rodín.
- Každú párnu stredu manželské stretká mladých rodín.
- Každý párny piatok snúbenecké stretko o 20,00 hod.
- Každú druhú nedeľu stretko SOS v KS Juh od 16,00 hod.Info: v sakristii kostola

© 2004 -    - pre WWW.KSRTN.SK