KOSTOL SVATEJ RODINY V TRENČÍNE

Všeobecná charakteristika organizácie eRko

     eRko - Hnutie kresťanských spoločenstiev detí (HKSD) je detská organizácia, ktorá spája deti i dospelých na celom Slovensku.

     eRko bolo zaregistrované ako občianske združenie na MV SR podľa zákona č. 83/1990 Zb. dňa 3. 10. 1990.

     Duchovnými patrónmi sa stali Svätí košickí mučeníci Marek Križin, Melichar Grodziencki, štefan Pongrácz.

     Na jeseň 1991 bol vytvorený návrh plagátu a motto hnutia, ktoré znie: "Radostnou cestou svedectva a viery kráčame spolu malí i veľkí."

     Cieľom hnutia je pomáhať pri formovaní detí z kresťanských rodín na dospelé kresťanské osobnosti schopné kvalitným osobným životom prispievať k rozvoju spoločnosti, v ktorej žijú. Formovanie sa uskutočňuje cez osobný príklad a prežívanie všedného života s deťmi v spoločenstvách - cez školský rok i cez prázdniny. Svojou činnosťou dopĺňa poskytnúť možnosť formovať sa na základe všeobecných morálnych princípov, aby sa v nich vytvárali základy pre život v priateľstve, spolupatričnosti a vo vzájomnom porozumení so všetkými ľuďmi, aby tak smerovali k jednote ľudského spoločenstva.

     Základom činnosti eRka je mimoškolská práca s deťmi v malých skupinách, spoločenstvách, tzv. základných kolektívoch. Deti sa v nich stretávajú so svojimi vedúcimi pravidelne, spravidla v týždenných alebo dvojtýždenných intervaloch. Na týchto stretnutiach sa realizujú výchovné ciele hnutia v duchu stanov.

     Vedúci sa stáva starším priateľom detí. Cez stretávanie sa s nimi spoznávanie ich života, rozprávanie sa, hru, cez vlastné svedectvo života viery kráča spolu s deťmi po "ceste k Bohu" tak, aby deti i on mali zážitok, že byť veriacim je radostné, krásne a že sa to dá i v našom modernom svete. Stretávanie obohacuje nielen deti, ale aj vedúceho.

     Okrem pravidelného stretávania organizujú vedúci s deťmi rôzne tematické akcie, poznávacie výlety, hravé popoludnia, letné či zimné tábory. Činnosť jednotlivých skupiniek je rozličná, podľa potrieb detí, miestnych pomerov a možností vedúcich.

     Vedúci svojím osobným príkladom napomáhajú mnohostrannému rozvoju osobností dieťaťa, ktoré sa takto môže stať zrelým, plnohodnotným členom spoločnosti.

Hlavné priority eRka

     1. Vytváranie spoločenstiev detí umožňujúce zažiť Cirkev ako spoločenstvo z viery žijúcich a v láske konajúcich ľudí.

     2. Organizovanie väčších otvorených akcií, spravidla venovaných deťom, so zameraním na sprostredkovanie hodnôt vlastných hnutiu aj deťom mimo spoločenstiev a na oslovenie širšej verejnosti.

nbsp;    3. Združovanie a aktívna formácia dospelých, aby mohli zodpovedne uskutočňovať kresťanskú výchovu.

     4. Osobitne vo Vianočnom čase organizovanie koledovania detí pod názvom Dobrá Novina, spojené so zbierkou pre potreby núdznych v krajinách tretieho sveta.

     5. Vytváranie a poskytovanie metodických a materiálnych pomôcok slúžiacich na to, aby stretnutia boli pre deti zrozumiteľné a pútavé.

K takýmto pomôckam patria napr.:

     - metodický časopis LUSK, ktorý je určený pre vedúcich detských spoločenstiev a spolupracovníkov eRka. Obsahuje slovo na povzbudenie pre vedúcich, vedomostno - vzdelávaciu časť a metodiku pre vedenie stretnutí s praktickými námetmi. Zároveň sú v časopise aktuálne informácie a organizačné pokyny i správy zo života hnutia na celom Slovensku.

     - diár pre animátorov TAKTIK blok

     - rôzne príručky z oblasti voľnočasových aktivít detí (napr. PEPO príručka, rôzne kvízy, praktické námety, príbehy a rozprávky pre radosť, prázdniny do vrecka, Nebojsa alebo príručka o táboroch,...), ktoré sú spracované najmä na základe vlastných skúseností a poznatkov.

     6. vydávanie detského časopisu. Pre radosť detí je vydávaný mesačník Rebrík, ktorý vychádza počas školského roka. Časopis je určený deťom vo veku od 6 do 10 rokov.
Okrem Rebríka je vydávaný aj diár pre deti s názvom TIK TAK blok.

     7. zastupovanie záujmov detí na verejnosti. eRko sa spolu so Spoločenstvom života, Združením na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR, spoločnosťou priateľov detí z detských domovov - Úsmev ako dar a ďalšími organizáciami zapojilo do akcie na ochranu práv počatého dieťaťa. Od roku 2000 spolu s ďalšími detskými a mládežníckymi organizáciami organizuje kampaň 25. marec Deň počatého dieťaťa.

© 2004 -    - pre WWW.KSRTN.SK