KOSTOL SVATEJ RODINY V TRENČÍNE

Vznik Manželských stretiek v Trenčíne na Juhu

     Manželské stretko vzniklo začiatkom roka 1999 najmä z iniciatívy rodiny Jakubcovej, ktorá sa zúčastnila stretnutia manželov v Parrae Lemonialle a hľadala vhodné spoločenstvo. Zakladajúcimi členmi boli teda manželia Jakubcovci, Kasalovci, Paškovci výrazne podporovaní a duchovne vedení vdp. Jurajom Križanom v tom čase začínajúcim správcom kostola Sv. Rodiny na Juhu.

     Zakladajúce manželské páry ešte pre sobášom navštevovali mládežnícke spoločenstvá, kde boli formované po stránke náboženskej, duchovnej, morálnej, ale taktiež sa venovali problematike vzťahov medzi chlapcom a dievčaťom a otázkam vzájomného chodenia. Po vstupe do manželstva pocítili, že musia ísť ďalej Opustili teda mládežnícke spoločenstvá a vytvorili manželské stretká.

     Po niekoľkých stretnutiach na Juhu v 1-izbovom byte sme spolu s vdp. Križanom hľadali vhodnú formu a systém. V lete roku 1999 sme sa zúčastnili i "Manželských stretnutí 1999" v Banskej Bystrici, kde sme sa dozvedeli ako podobné spoločenstvá pracujú v Košiciach a iných mestách Slovenska.

     Stretávali sme sa každý druhý týždeň a zvolili sme si tri formy. Prvá vznikla z potreby spoločne sa modliť, jedno stretnutie bolo preto modlitbou. Chceli sme i viac poznávať Sväté písmo hlavne Starý zákon, preto sme poprosili vdp. Juraja Križana, ktorý si pripravoval po častiach STARÝ ZÁKON. Ďalšou formou bolo teda stretnutie biblické, ktoré viedol a vedie i doteraz vdp. Križan. Z vlastného názvu vznikla i tretia forma, ktorá sa týkala manželstva (komunikácia v manželstva, výchova detí, odpustenie ...) a každý manželský pár si pripravuje jednu zo spoločne vybraných tém. Treťou formou je teda manželské stretko, na ktorom je odprednášaná téma pripravená vždy niektorým párom.

     Spoločenstvo je otvorené pre nové páry a už v roku 2000 sme dosiahli taký počet, ktorý nebolo možné usadiť v 1 - izbovom byte. Z toho dôvodu, ale aj z dôvodu nášho ďalšieho duchovného rastu sme sa museli rozdeliť.

     Aby sme zostali i naďalej jednotný, na biblickom stretku s vdp. Jurajom sa i doteraz stretávame všetky páry spoločne i s deťmi raz za 6-8 týždňov podľa dohody.

     Neskôr sme k týmto trom formám pridali i štvrtú. Tá vznikla z potreby zdieľania sa v prežívaní vlastnej viery vo svojom živote. Zdieľame sa spoločne v menších skupinkách 10-12 členných o tom, čo sme v uplynulom období prežili, čo ovplyvnilo našu vieru a náš duchovný život. Túto formu voláme zdieľanie.

     Naše stretávanie vyvolalo neskôr potrebu vidieť sa nielen formálne, ale i neformálne. Organizujeme preto aj množstvo turistických, športových a spoločenských akcií pre deti i dospelých. Napr. opekačky 1. 5. a 8. 5., už tradičný výstup na Inovec, futbalový turnaj, hokejbal, opakované poobedia na Brezine pri ihrisku, či Mikulášske nádielky a Novoročné oslavy a rôzne prednášky.

     Z potreby žien vyrozprávať sa, začalo pôsobiť i čisto ženské stretko, na ktorom si túto potrebu ženy napĺňali. Neskôr sa toto čisto ženské stretko pretransformovalo na modlitby matiek. I u mužov vznikla potreba stretávať sa s Bohom v modlitbe a na podnet vdp. Juraja vznikli modlitby otcov. Zo začiatku sa muži stretávali v zákristii kostola a neskôr sa presťahovali na Modrý koberec kultúrneho strediska na Juhu. Obe skupiny - ženská i mužská sa modlia jeden krát za 14 dní.

     V priebehu rokov 2004/2005 sa počet manželských párov rozšíril natoľko, že sme opäť boli prinútený uvažovať nad novým delením, ktoré sa nakoniec uskutočnilo na jeseň 2005. Súčasťou našej manželáckej rodiny sa stali aj páry bývalého snúbeneckého stretka. Toto delenie bolo síce pre mnohých z nás veľmi bolestivé, ale uvedomujeme si, že pokiaľ chceme rásť v Kristovi musíme nielen prijímať ale aj dávať druhým. V súčasnosti je nás 39 manželských párov a 86 detí - rozdelených do ôsmych skupín a tešíme sa na príchod ďalších rodín, ktoré sa budú pravidelne stretávať a tak spoločne vytvárať jednu veľkú rodinu Kristovej cirkvi.

     Pri poslednom delení (2005) sme vytvorili až 8 skupiniek, pretože bolo prijatých niekoľko nových párov. Aby sa jednotlivé skupinky vzájomne neodcudzili, aby sme mali priestor na vzájomnú komunikáciu ma možnosť hľadať spoločnú cestu k Pánu Bohu,. Vytvorili sme tzv. "stretko stretiek". Koná sa 4 - 5 krát do roka podľa potreby. Zúčastňujú sa ho vedúce páry jednotlivých skupiniek a samozrejme je prístupné i pre ostatných členov. Hlavným cieľom je modlitba za celé spoločenstvo, za jeho jednotu a prosba o Božie požehnanie a ochranu. Súčasťou stretka stretiek sú i pracovné informácie sprostredkované jednotlivými pármi, riešia sa vzniknuté problémy, informuje sa o radostiach i starostiach. Dôležitou úlohou je plánovanie a organizácia jednotlivých spoločných akcii.

     Manželské stretko je otvorené pre každý kresťanský pár. Ak pociťujete potrebu stretať sa s inými pármi a zdieľať o prežívaní svojho manželstva, máte dvere otvorené.

© 2004 -    - pre WWW.KSRTN.SK