KOSTOL SVATEJ RODINY V TRENČÍNE

Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže (ZKSM)
"Aby každý mladý človek mohol zažiť spoločenstvo"

1. História združenia

     Počiatky ZKSM treba hľadať ešte za čias komunizmu v činnosti jezuitu prof. Kolakoviča, Silvestra Krčméryho a Vlada Jukla, ktorí sa tajne venovali práci s mladými v spoločenstvách. Až po revolúcii sa mohla naplno rozvíjať jeho činnosť. A tak sa v roku 1990 transformovalo na Hnutie kresťanských spoločenstiev mládeže (HKSM), s právnou formou občianske združenie. V roku 1999 sa názov zmenil na Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže (ZKSM) a pod týmto názvom fungujeme dodnes. Činnosť nášho združenia nesúvisí s činnosťou žiadnej politickej strany.

2. Náš cieľ

     Cieľom ZKSM je podľa stanov "napomáhať formácii mladého človeka v kresťanskú osobnosť s uceleným pohľadom na život, prispievajúceho svojimi postojmi, konaním prácou k rozvoju spoločnosti."

3. Štruktúra

     Základ ZKSM tvoria malé skupinky mladých ľudí, ktorí sa pravidelne stretávajú pri čítaní Božieho Slova, pri modlitbe, diskusii, vzájomnom zdieľaní, štúdiu, výmene skúseností a informácií. Animátor - vedúci spoločenstva im ukazuje možnosti a potreby aktívneho zapojenia sa do života farnosti, obce, mesta v snahe pozitívne pretvárať prostredie, v ktorom sa členovia spoločenstiev nachádzajú. A tak stretnutia v spoločenstvách a stretkách tvoria hlavný nástroj k dosahovaniu nášho cieľa.
     Spoločenstvá patriace do jednej oblasti zastrešuje Oblastné centrum (spravidla korešponduje s okresom). Oblastné centrum (OC) vedie vedúci Oblastného centra, ktorý je volený animátormi príslušnej oblasti a má právo konať v jeho mene. Najvyšším orgánom združenia je Celoslovenská rada (CSR). štatutárnym zástupcom je predseda, v súč. Mgr. Ján Gombala.

4. Čo robíme

     Naše spoločenstvá, okrem čítania Svätého Písma, spoločnej modlitby a kvalitného duchovného života organizujú tábory pre deti a mládež, školenia, jednodňové i niekoľkodňové voľno-časové aktivity, formačné stretnutia, nepolitické kampane a tým pomáhajú mladým ľuďom ako aj deťom plnohodnotne využiť svoj voľný čas a pomôcť zažiť spoločenstvo.

Celoslovenské akcie:

- MURÁŇ - LEVOČA
     Už nejeden pár topánok či sandálov sme zodrali na zaprášených cestách medzi Muráňom, Telgártom, Hranovnicou, Spišským štvrtkom a Levočou, kadiaľ vedie trasa pešej púte mládeže. Tak ako Mária putovala za Alžbetou, aby s ňou zdieľala svoju mladosť, priateľstvo a spoločenstvo, tak aj my s radosťou putujeme 72 km cez Muránsku planinu, popod Kráľovu Hoľu, neďaleko Slovenského raja, aby sme sa navzájom povzbudili, zažili krásu spoločenstva a upevnili sa vo viere.

- KATARÍNKA
     Ruiny starobylého kostola a kláštora sv. Kataríny Alexandrijskej (odtiaľ názov Katarínka) sa nachádza na záp. Slovensku, v lesoch Malých Karpát. Týmto projektom sa snažíme formou mládežníckych táborov zachrániť stavbu kláštora a kostola pred ďalším pustnutím a rúcaním. Tábory sú určené pre mladých vo veku 17 až 28 rokov z celého Slovenska. Účastníkmi nie sú len mladí kresťania, ale samozrejme aj mládež bez vyznania či s iným svetonázorom. Táto pestrosť názorov sa veľmi osvedčila a bola prínosom pre všetkých.
     Príťažlivou súčasťou tábora je to, že sa každý účastník na dva týždne prenesie do 17. st. a stane členom stredovekého rádu Katarínkov. Zabudne na všetky zbytočné výdobytky modrenej techniky, zúčastní sa obradu prijímania za mnícha, všelijakých hier, zažije množstvo prekvapení i posedenia pri ohníku s gitarou. .
     V súčasnosti na Katarínke prebieha intenzívny archeologický výskum, pretože sa počas tohtoročných družín podarilo objaviť vzácne historické skvosty, ktoré sú teraz uložené v múzeu v Trnave, kde sa v októbri uskutočnila veľká výstava za účasti mnohých odborníkov. Bližšie info - kukni www.katarinka.sk

- DUBOVA COLONORUM
     Malý kostolík sa vyníma na jednom z kopcov hornatej Oravy. Zbadali ho aj mladí ľudkovia, ktorí sa rozhodli spraviť niečo užitočné, podľa príkladu sestersko-bratského tábora Katarínka. A tak vznikol tento projekt. Kostolík sv. Kozmu a Damiána zachraňujú každý rok dve družiny mladých nadšencov od 18-28 rokov.

     

- BZOVÍK PEVNOSť KLÁšTORNÁ
     Kláštorná pevnosť Bzovík sa nachádza neďaleko štiavnických vrchov. Zámerom je zachrániť túto pamiatku z 12. st., pozastaviť jej pustnutie a skazu. Tábor je podobne ako Katarínka a Dubova určený mladým od 18 rokov, ktorí sa počas 14 dní stanú členmi bratstva "Mnísi Bzovickí".

- ANEM
     Anem sú jazykové tábory s niekoľkoročnou tradíciou.
     - Nemecký Anem: je týždenný tábor, určený pre mladých od 16-21 rokov, ktorí sa dokážu dohovoriť po nemecky v bežných situáciách. Účastníci a majú možnosť spoznať s rovesníkmi z nemecky hovoriacich krajín. Počas celého tábora sa komunikuje v nemeckom jazyku, samozrejmosťou je aj každodenná sv. omša v nemčine.
     Anglický Anem: Je duchovný anglický tábor s účasťou zahraničných lektorov, pričom angličtina je len čerešničkou na torte. To skutočne dôležité je pôsobenie lásky v rámci všetkých vzťahov či už medzi ľuďmi, ktorí zažijú skutočnú rodinu, pohodou so snahou chápať sa a užiť si tento anemový čas a najmä sila Božej prítomnosti a radosti z Ducha.

- KLAP
     Klap je motivačný program pre animátorov, zameraný na tískanie a zlepšenie osobných zručností pre prácu s mladými, objavovanie samého seba a osobných rezerv. Klap je svojím spôsobom jedinečná a originálna mozaika zo starostlivo vybraných a premyslene zostavených aktivít. Je to neobvyklá príležitosť intenzívne prežiť niekoľko dní. Pozerať sa na známe veci úplne inak, vyskúšať si to, čo sme ešte neskúsili a zažiť to, čo sme ešte nezažili.

- AKADEM
     Táto akcia sa uskutočňuje v spolupráci s UPC-čkami a jej hlavnou myšlienkou je stretnutie vysokoškolákov z celého Slovenska, vytvorenie spoločenstiev, na ktorých si môžu vymeniť skúsenosti, pomôcť pri riešení problémov, ktoré prináša univerzitný študentský život. Stretnutie sa každý rok koná v duchu inej témy, ku ktorej sú pozvaní hostia. Tí vedú zaujímavé workshopy na aktuálne témy. Súčasťou je aj predstavenie mladých z jednotlivých UPC-čiek s humorne ladeným programom a koncert známej kresťansk