KOSTOL SVATEJ RODINY V TRENČÍNE

História

     Základný kameň kostola bol posvätený 11.10.1993 nitrianskym pomocným biskupom Františkom Rábekom.
Výstavba prebiehala od augusta 1993 do októbra 1998.
Investorom stavby bol Rímsko - katolícky farský úrad Trenčín a hlavným dodávateľom stavby bola firma Sibamac.
Autorom návrhu je ing. J. Kostiaľ, pričom vykonávací projekt vypracoval MK - projekt Trenčín.
Stavebný dozor vykonával ing. Viliam Krajčík.
Autorom výtvarných diel je PhDr. Karel Rechlík.
Zastavaná plocha kostola je 830 m 2 , obostavaná plocha je 10 900 m 3 .

Kapacita kostola:

          - na sedenie 450 osôb
          - na státie 510 osôb
          - spolu 960 osôb

Náklady na stavbu činili 30 miliónov SK, z toho úver u Ľudovej Banky 15 miliónov Sk.
Kostol bol posvätený 24. októbra 1998 J.E. Jánom Chryzostomom kardinálom Korcom.

     Od 1.7. 1999 je kostol vyčlenený ako Duchovná správa v rámci farnosti Trenčín. Správou kostola bol od 1.7. 1999 poverený Mgr. Ing. Juraj Križan, ktorému bol, pre potreby pastorácie sídliska Juh, pridelený od 1. 7. 2000 kaplán Martin Michalíček, ktorý je teraz na štúdiách v Ríme. Miesto neho nastúpil Mgr. Eugen Rybanský, ktorého po dvoch rokoch vystriedal Mgr. Cyril Lieskovský.

     Od 1. 7. 2005 sa Duchovná správa Kostola Sv. Rodiny zmenila na Farnosť Sv. Rodiny Trenčín - Juh. K tomuto dňu bol do funkcie farára novozriadenej farnosti ustanovený ICLic. Jozef Varhaník. Za kaplána do farnosti nastúpil novokňaz Mgr. Martin Országh, ktorého od 1. 7. 2008 vystriedal Mgr. Martin Kročka. Od 1. 7. 2011 je kaplánom Anton Žovic. Od 1. 7. 2012 je kaplánom Mgr. Peter Mihálik, súčasne na fare Trenčín - Juh býva aj kaplán pre farnosť Trenčín - Opatová, JCLic. Miroslav Cimerák.Od 1. 7. 2014 bol ustanovený za kaplána farnosti Sv. Rodiny Trenčín - Juh Mgr. Juraj Musil, novokňaz, pochádzajúci z Bánoviec nad Bebravou.

     Do farnosti Sv. Rodiny Trenčín - Juh patrí celé sídlisko Juh, nové domy pod sídliskom Juh od kruhového objazdu a bytové domy na Soblahovskej ulici pri Leoni smerom na obec Soblahov a nové domy a bytovky Vila Park.

Sv. omše v kostole Svätej Rodiny na sídlisku Juh sa slúžia nasledovne:

- V pracovné dni o 6:30 a o 18,30 hod. (cez letné prázdniny ranná sv. omša nebýva). V sobotu o 7,30 hod a o 18,30 hod.
- Ak padne sviatok, alebo slávnosť na pracovný deň: ráno o 6,30 hod. popoludní o 16.00 hod. a večer o 18,30 hod.
- V nedeľu: 7,00 hod., 8,30 hod., 10,30 hod. a 18,30 hod.

     Farnosť Sv. Rodiny má v starostlivosti slávenie sv. omší v dome opatrovateľskej služby na Liptovskej ul. na sídlisku Juh, kde bývajú sv. omše v sobotu o 16,30 hod.a vo štvrtok pred prvým piatkom spovedáme o 8.45 hod. a potom je sv. omša.

     Vysluhovanie sviatosti zmierenia je pol hodinu pred každou sv. omšou. V týždni, v ktorom je prvý piatok sa spovedá hodinu pred každou sv. omšou. Vo štvrtok a piatok od 16,30 hod.

     Na prvý piatok sa vo štvrtok a piatok chodí vysluhovať sviatosť zmierenia i do dvoch penziónov, a to na ul. Liptovská a Lavičková. Okrem toho i po rodinách. Pred Vianocami a Veľkou nocou sa taktiež spovedajú chorí po domoch.

V období Zjavenia Pána sa chodia posviacať byty, ako to býva zvykom.

     Pravidelne koncom mája býva prvé sv. prijímanie školopovinných detí tretieho a vyšších ročníkov a každé dva roky vysluhovanie sviatosti birmovania.

     Na sídlisku Juh sa nachádzajú dve základné školy, v ktorých asi 53% detí navštevuje hodiny náboženstva. Tieto deti vyučujú kňazi,rehoľná sestra a jedna katechétka.

     Počet obyvatežov sídliska podža posledného sčítania: http://www.trencin.sk/13102.

     Vo farnosti máme tri spevokoly, a to detský s počtom detí zhruba do 30 osôb; mládežnícky s počtom okolo 25 osôb a spevokol dospelých s počtom členov zhruba 20. Detský a mládežnícky spevokol býva doprevádzaný hudobnou skupinou "Hallel", Svojim spevom odprevádzajú každý piatok sv. omšu za účasti detí a každú druhú nedeľu sv. omšu o 10, 30 hod.

     Deti majú založené i svoje stretká s názvom Svetielka a Deti svetla , ktoré sú organizačne zaradené do celoslovenského detského hnutia eRKo. V rámci tohto stretka sa deti zúčastňujú rôznych aktivít, ako napríklad nácvik divadelných minipredstavení (tie sú i verejne produkované v Detskom mestečku v Zlatovciach, v kultúrnom stredisku na Juhu, v kostole na sídlisku, alebo v iných farnostiach), koledovanie s  Dobrou novinou počas Vianočných sviatkov, rozličné výlety i viacdňové, vyrábanie úžitkových predmetov a pod.

     Miništranti v našom kostole majú taktiež svoje aktivity, ktoré sa v prevážnej miere zameriavajú na šport a výlety. Miništranti rozličných vekových kategórií sa zúčastňujú hlavne rozličných futbalových turnajov (O putovný pohár, Jarný halový futbalový turnaj v Trenčíne a iné príležitostné turnaje). V rámci výletov sme si zaputovali do Rajeckej Lesnej, na Trenčiansky hrad, do Púchova ( tam ako cyklopúť ) a rozličné iné krátkodobé výlety.

     Počet miništrantov dosť kolíše. Momentálne ich je asi 40.

     Na kňazstvo sa z našej farnosti pripravujú dvaja diecézni bohoslovci a jeden rehoľný.

     - Diecéznym bohoslovcom je Ing. Anton Štefánek, ktorý študuje v piatom ročníku a Jozef Šrank ktorý študuje vo štvrtom ročníku. Pre rehoľu Piaristov je v piatom ročníku Ing. Peter Valachovič. Títo všetci študujú v Nitre, na Teologickom Inštitúte Rímskokatolíckej Cyrilometodskej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.

     - Z našej farnosti pochádza tiež niekoľko kňazov a rehoľníc. Aj v tomto roku bol z našej farnosti vysvätený za kňaza Juraj Klinko, ktorý bol menovaný za kaplána do farnosti Bošany.

     - Vo farnosti je 6 mimoriadných rozdávateľov sv. prijímania.

     Mládež sa momentálne sústreďuje okolo svojho spevokolu a niekoľkých modlitbových záujmových stretiek spoločenstiev, ktoré sú začlenené do organizačnej štruktúry ZKSM.

     Okrem tohto funguje na sídlisku Juh osem manželských stretiek a jedno snúbenecké, ktorých štruktúra je nasledovná: raz za dva týždne je stretnutie na tému manželstvo, ktoré je v ďalšom stretnutí vystriedané rozborom Sv. písma a v ďalšom dvojtýždňovom cykle sa vystrieda s modlitbovým zameraním a na záver po ďalších dvoch týždňoch je stretko zdieľania sa.

     Ďalej fungujú dve modlitbové stretká pre starších, ktoré sa taktiež stretajú pravidelne každé dva týždne.

     Postavili sme budovu farského úradu a priestory pastoračného centra tzv "prístavba kostola", čaká nás dokončenie vnútornej a vonkajšej architektúry chrámu. Sme vďační za každú pomoc a podporu.

     Pokiaľ by ste mali možnosť nám v tomto problému pomôcť, môžete posielať peniaze na č. ú. Kostol Sv. Rodiny SK62 0900 0000 0002 7080 3196 , Slovenská Sporiteľňa.

© 2004 -    - pre WWW.KSRTN.SK